اهل‌حق

« Back to Glossary Index

مسلك اهل حق، یكی از شاخه‌های عرفان در مذهب شیعه اثنی عشری جعفری است كه در قرن هفتم هجری توسط سلطان اسحاق بنیان گذاشته شده است.

« Back to Glossary Index