ذکر

موسیقی رضبار و جهان‌بینی‌اش بر پایه‌ی کُلیتِ مسلک اهل‌حقِ حقیقی است که با حفظ سنت و ریشه‌ها، همواره ورای اصوات و واژگان، حائز اهمیت بوده و می‌باشد.