سلطان اسحاق

مسلک اهل حق در زمان ایشان رواج یافت و رسمت پیدا کرد.